top of page
Green Forest

mtü põhikiri


Soodla Kaitseks MTÜ
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Soodla Kaitseks MTÜ (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev juriidiliste ja füüsiliste
isikute vabatahtlik mittetulunduslik organisatsioon.
1.2. Ühingu ametlik nimetus on Soodla Kaitseks MTÜ.
1.3. Ühingu juriidiline aadress on Arukalda talu, Raudoja küla, Anija vald, Harjumaa.
1.4. Ühing on iseseisev juriidiline isik, kes omab iseseisvat bilanssi ja arveldusarvet.
1.5. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest,
käesolevast põhikirjast ja oma juhtorganite otsustest.
2. ÜHINGU EESMÄRGID
2.1 Ühingu eesmärgid on:
2.1.1 Soodla harjutusväljaku rajamisest negatiivselt mõjutatud inimeste ja ettevõtete
huvide esindamine;
2.1.2 Soodla harjutusväljaku piirkonna ja Põhja-Kõrvemaa ala elukeskkonna ning
rekreatsiooni-, ettevõtlus-, turismi- ja looduskeskkonna (Natura 2000) kaitsmine Soodla
harjutusväljaku rajamisest tekkivate negatiivsete mõjude eest;
2.1.3 Õiguspärase ja heast kaasamise tavast lähtuva praktika rakendamise eest seismine
Soodla planeeritava harjutusväljaku rajamise protsessis;
2.1.4 Eesti kaitsevõime tugevdamine läbi Soodla harjutusväljaku ümbruse külade
toetamise ning kohalikele elanikele jätkusuutliku elukeskkonna ja -tingimuste tagamise .
2.1. Oma tegevuse eesmärkide saavutamiseks ühing:
2.2.1 esindab ühingu liikmeid riigivõimu- ja valitsemisorganites, kohalikes
omavalitsusorganites, kohtus ning teistes organisatsioonides kooskõlas kehtivate
seadustega;
2.2.2 osaleb projektides, mille eesmärgid aitavad otseselt või kaudselt kaasa ühingu
eesmärkide täitmisele;
2.2.3 teeb koostööd sarnaste eesmärkidega ühingutega ja ametkondadega;
2.2.4 vajadusel hangib finantstoetust eraisikutelt, fondidelt, partneritelt, sponsoritelt.
3. ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING ÜHINGUST VÄLJAASTUMISE NING
VÄLJAARVAMISE KORD JA TINGIMUSED
3.1. Ühingu liikmeks võib astuda iga füüsiline või juriidiline isik, kes taotleb ühinguga
sarnaseid eesmärke, kes tunnustavad käesolevat põhikirja ning on valmis koostööks.
3.2. Ühingu liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus. Liikmeks vastuvõtmine
otsustatakse ühe kuu jooksul juhatuse otsusega.
3.3. Ühingu liikmete arvestust korraldab ühingu juhatus.
3.4. Ühingu liikmeks saada soovija tasub ühingu arvele liikmemaksu.
3.5. Liikmemaksu tasuvad kõik ühingu liikmed.
3.6. Ühingust võib lahkuda vabatahtlikult kirjaliku avalduse alusel. Lahkumine otsustatakse
ühe kuu jooksul juhatuse otsusega, kusjuures liikmel tuleb lahkumisel täita kohustused
ja likvideerida olemasolevad võlgnevused ühingu ees.
3.7. Ühingu juhatus võib juhatuse otsuse alusel ühingust välja arvata liikme, kelle tegevust ta
hindab vastuolus olevaks ühingu eesmärgi või põhikirjaga. Samuti võib välja arvata liikme,
kes on kahjustanud oluliselt ühingu mainet või tekitanud ühingule pahatahtlikult kahju
või jätnud liikmemaksu tasumata rohkem kui 3 kuud.
3.8. Ühingu juhatus teatab viivitamatult liikmele väljaarvamise otsusest ja selle põhjusest.
Väljaarvataval on õigus esitada palve otsuse läbivaatamiseks üldkoosolekule.
4. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1 Ühingu liikmetel on õigus:
4.1.1. saada ühingu hallatavat informatsiooni andmekaitsenõuetest tulenevaid piiranguid
arvestades;
4.1.2. saada teavet ühingu tegevuse kohta;
4.1.3. osaleda ise või esindaja kaudu ühingu tegevustes;
4.1.4. võtta osa ühingu korraldatavatest aruteludest ja üritustest;
4.1.5. võtta osa sõna- ja hääleõigusega üldkoosolekust;
4.1.6. astuda ühingust välja;
4.1.7. olla valitud ühingu juhtorganitesse;
4.1.8. kasutada ettenähtud korras ühingu vara;
4.1.9. saada liikmetele ettenähtud soodustusi.
4.2. Ühingu liikmetel on kohustus:
4.2.1. tunnustada ühingu eesmärke ning järgida ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ning
üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;
4.2.2. mitte kahjustama oma tegevusega ühingu huve;
4.2.3. tasuda ühingu liikmemaksu.
5. ÜLDKOOSOLEK
5.1 Ühingu kõrgeim juhtimisorgan on üldkoosolek.
5.2 Igal ühingu liikmel on üldkoosolekul üks hääl.
5.3 Üldkoosoleku pädevuses on:
5.3.1 ühingu põhikirja muutmine;
5.3.2 ühingu eesmärgi muutmine;
5.3.3 ühingu liikmemaksu suuruse kinnitamine;
5.3.4 ühingu eelarve kinnitamine;
5.3.5 juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine ja tagasikutsumine;
5.3.6 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite
pädevusse.
5.4 Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellest võtab osa vähemalt 51% ühingu liikmetest.
Kui üldkoosolekul ei ole esindatud vähemalt 51% ühingu liikmetest, kutsub juhatus kokku
sama päevakorraga uue üldkoosoleku kõige varem 1 nädala ja kõige 3 hiljem kolme kuu
jooksul. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud
liikmete arvust.
5.5 Ühingu üldkoosolekul võib otsustada ka muid küsimusi (välja arvatud ühingu põhikirja muutmine
ja ühingu tegevuse lõpetamine), mida ei ole eelnevalt üldkoosoleku päevakorras teatatud,
juhul kui 100% osalejatest on nende küsimuste ja teemade arutamisega nõus.
5.6 Ühingu üldkoosolek peetakse vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Üldkoosolek
kutsutakse kokku, kui ühingu juhatus leiab selle vajaliku olevat või vähemalt 1/10 ühingu
liikmeist palub põhjendatult ühingu juhatusel seda teha.
5.7 Juhatus informeerib oma liikmeid hiljemalt 1 nädal enne üldkoosoleku toimumispäeva
üldkoosoleku toimumisajast ja -kohast ning päevakorrast e-posti teel.
5.8 Kui ühingu liige soovib mingi küsimuse vaatluse alla võtmist järgmisel üldkoosolekul, peab
ta sellest kirjalikult teatama ühingu juhatusele enne üldkoosoleku kokkukutsumise teate
saatmist.
5.9 Ühingu üldkoosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kõik ühingu liikmed. Ühingu liige
võib volitada teist ühingu liiget hääletama tema eest lihtkirjaliku volikirjaga.
5.10 Üldkoosoleku otsusega muudetud liikmemaksu suurus jõustub üldjuhul alates järgmise
kalendriaasta 1. jaanuarist, kuid vajadusel võidakse otsustada liikmemaksu suurendamine ka
muul ajal. Esimesel aastal määratav liikmemaksu suurus hakkab kehtima järgmisest päevast.
5.11 Juhtudel, milliste kohta antud põhikirjas või seaduses pole sätestatud teisiti, loetakse
üldkoosoleku otsus vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest
või esindatud ühingu liikmetest.
5.12 Üldkoosolekul võib osaleda ja teostada oma õigusi elektrooniliste vahendite abil ilma
koosolekul füüsiliselt kohal olemata, reaalajas kahesuunalise side abil.
6. ÜHINGU JUHATUS
6.1. Ühingu igapäevast tegevust juhib ja ühingut esindab juhatus,
6.2. Juhatusse kuulub kolm kuni seitse liiget.
6.3. Juhatuse pädevusse kuulub:
6.3.1. ühingu tegevuse korraldamine ühingu eesmärkidest lähtuvalt;
6.3.2. ühingu liikmete üle arvestuse pidamine;
6.3.3. liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine;
6.3.4. ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine;
6.3.5. majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;
6.3.6. üldkoosoleku kokkukutsumine;
6.3.7. ühingu eelarve väljatöötamine;
6.3.8. ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja
üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.
6.4. Üldkoosolek valib juhatuse liikmed ühingu liikmete hulgast.
6.5. Juhatus valitakse viieks aastaks.
6.6. Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes.
6.7. Ühingut võib esindada kõigis õigustoimingutes iga juhatuse liige eraldi, välja arvatud
juhul kui see võib tuua ühingule varalisi kohustusi, milles ei ole varasemalt kokku lepitud.
Kokkuleppimiseks loetaks üldkoosoleku poolt kinnitatud eelarvet või juhatuse liikmete
vahel sõlmitud kokkulepet kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
6.8. Juhatuse liikme võib ühingu üldkoosoleku otsusega igal ajal tagasi kutsuda sõltumata
põhjusest.
6.9. Juhatuse liikmed valivad endi seast juhatuse esimehe.
6.10. Juhatuse liikmed valivad juhatuse esimehe viivitamatult juhatuse koosseisu
muutumisel.
6.11. Ühingu juhatuse esimehe volitused määratakse juhatuse poolt.
6.12. Juhatuse koosoleku võib kokku kutsuda iga juhatuse liige. Koosolek võib toimuda
elektrooniliselt.
6.13. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on kõik juhatuse liikmed.
6.14. Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, tingimusel, et
otsustamisel osalevad kõik juhatuse liikmed kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil.
6.15. Juhatuse koosoleku kokkukutsujal on õigus omal äranägemisel kutsuda
koosolekule konsultante või eksperte, kellel on koosolekul sõnaõigus.
6.16. Juhatus võtab tööle ja vabastab töölt ühingu palgalised töötajad.
7. MAJANDUSTEGEVUS
7.1. Ühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini. Majandusliku tegevuse aruanne
möödunud aasta kohta tuleb teha liikmetele tutvumiseks kättesaadavaks hiljemalt kolm
nädalat enne ühingu korralist koosolekut.
7.2. Ühingu finantsmajanduslikku tegevust kontrollib revisjonikomisjon.
8. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE
8.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.
8.2. Ühenduse likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
8.3. Ühingu likvideerimisel antakse alles jäänud vara üle kas avalik-õiguslikule juriidilisele
isikule või samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule vastavalt üldkoosoleku
otsusele.

bottom of page