top of page
oleme katusorganisatsioon, kes räägib riigiga läbi sisulise kompromissi leidmiseks. Ootame teie ettepanekuid ja
märkamisi. meie fookuspunktid hetkel:
Woman Walking in Forest

LIGIPÄÄSU SÄILITAMINE TSIVIILISIKUTELE

 • Laiendatud ohuala planeerimine harjutusvälja piiridesse,  vastavalt 2015. aastal esitatud kavale

 • ligipääs Soodla veehoidlale vähemalt Piibe mnt poolt, et tagada selle kasutus ka rekreatsioonialana

 • Koitjärve raba eriplaneeringust välja

 • harjutusväljaku kasutusmäära vähendamine 300 päevalt aastas 90 päevani, selgete vaikusaegade tagamine pesitsusaegadest ja puhkevajadustest lähtuvalt

 • piirangud harjutusväljakul müra tekitava laskemoona kasutamise osas nädalavahetustel, riigipühadel ja öisel ajal alates 18.00 -7.00.

 • Soodla harjutusvälja ja keskpolügooni vahele vaid ühe, põhjapoolse tee rajamine

KOGUKONNA REAALNE KAASAMINE PLANEERIMISSE

 • Kõigi keskkonnamõju hindamise alusmaterjalide (uuringute, eksperthinnangute) kogukonnale tutvustamine ja kooskõlastamine koheselt nende valmimisel

 • keskkonnamõju hinnangu valmimisel dokumendiga tutvumise võimaldamine vähemalt 60 päeva jooksul, võimaldamaks ekspertide täiendava kaasamise

 • adekvaatse ja ausa müra- ja vibratsiooniuuringu läbiviimine, müra tervisemõju hindamine.

 • ülevaate andmine harjutusväljal kasutatava relvastuse kohta: milliseid relvi, missugustel aladel ja missuguse aja vältel planeeritakse kasutada järgneva viie aasta jooksul

 • ülevaate andmine harjutusväljale ehitatavate hoonete kohta: kui suured, missuguse otstarbega, kuhu ehitatakse.

Modern Building

ELUKESKKONNA SÄLITAMINE, KOMPENSATSIOONID

 • Kohalikele elanikele talumistasude kokku leppimine ja kinnisvara väärtuse languse kompenseerimine seoses häiringuga.

 • Müratõkete loomine kõigi tänapäevaste vahendite ja võimalustega, sh liikuvate müratõketega.

 • Müramõõtjad küladesse.

 • Kaitseministeeriumi osalus juurdepääsuks kasutatavate valla teede remondikulude katmisel, kergliiklusteede rajamine, rasketehnika veoks eraldi juurdepääsutee rajamine, Piibe mnt-lt juurdepääsuks kasutada Härmakosu teed ja Peterburi mnt-lt Kemba teed.

 • Kohalikule omavalitsusele makstava talumistasu puhul arvestamine lisaks harjutusvälja pindalale ka müraleviku alasid. Summade kokku leppimine läbirääkimiste teel.

 • Võõrandatavate kodude ja maade puhul õiglaste hüvitiste tagamine, väärtuse hindamine ehituseelarvepõhine ning vajadusel reaalne valmisehitus, täiendavad rendipõhiseid jm lahendused peale ostu-müügitehingu.

Snowy forest
bottom of page